You are here: Home

coop.siam.edu

โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสหกิจศึกษา

 

                                               

            สมาคมสหกิจศึกษาไทย

                 

                 www.tace.or.th  

โครงการสหกิจศึกษา ม.สยาม

 

                                               LOGO

            สมาคมสหกิจศึกษาไทย

alt                 

                 www.tace.or.th  

 
May18

งานประชุมสหกิจศึกษาไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น

E-mail Print PDF

webbanner

 

www.waceinc.org/kyoto2015  

Last Updated ( Friday, 21 August 2015 14:37 )
 
Aug02

สหกิจศึกษา

E-mail Print PDF

เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฎิบัติงานในสถานประกอบ การ โดยจัดให้มีการเรียนการพัฒนาตนเองในมหาวิทยาลับร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไป ปฎิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ส่งผลให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฎิบัติงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น เกิดทักษะการสื่้อสาร ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ในขณะเดียวกันสถานประกอบการก็ได้แรงงานซึ่งมีทักษะความพร้อมระดับหนึ่งไป ช่วยงาน ซึ่งอาจได้รับความคิดใหม่ๆ จากนักศึกษาสหกิจฯ อีกทั้้งเป็นการแบ่่่่่งเบาภาระให้พนักงานประจำสามารถไปทำงานที่ยากกว่าได้ ในส่วนสถาบันการศึกษา หลักสูตรต่างๆ จะถูกปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น คณาจารย์ก็ได้รัับประสบการที่่ทันสมัย ทำให้เกิดการร่วมมือกันทางวิชาการของสถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการของสหกิจศึกษาจะเน้น ที่ความร่วมมือจากทุกฝ่ายเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันสูงสุด

" สหกิจศึกษา ร่วมเสริมคุณค่า ให้บัณฑิตย์ ร่วมสร้างความคิดสหกิจศึกษา "

 
Aug02

ระเบียบการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

E-mail Print PDF

1. การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย ทรงผมสุภาพเรียบร้อย ไม่ย้อมสีผม
2. เตรียมความพร้อมทั้งหมด 12 ครั้ง คะแนนเต็ม 20 คะแนน นักศึกษาจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 14 คะแนน ถึงจะมีสิทธิ์ไปสหกิจศึกษา
(โดยเฉลี่ย คะแนนสอบท้ายชั่วโมงแต่ละครั้งมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน นักศึกษาจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 7 คะแนน)
3. ให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนก่อนเวลา 10-15 นาที เพื่อเซ็นชื่อ เมื่อวิทยากรเริ่มบรรยายทางเจ้าหน้าที่จะเก็บใบเซ็นชื่อทันที นักศึกษาที่มาเซ็นชื่อภายหลังจะถือว่าเข้าสาย และจะถูกตัดคะแนน 1 คะแนน
4. นักศึกษามีสิทธ์ขาดการอบรมได้ 2 ครั้ง
5. หากขาดการเข้าเตรียมความพร้อมเกิน 2 ครั้ง ทางสำนักสหกิจศึกษา จะคัดชื่อออก

(หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบตนเอง ในเรื่องการตรงต่อเวลา และการเคารพอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เวลาทำการ ได้ที่ อาคาร 19 ชั้น 9 หรือ โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5153 หรือ 02-868-6856)


 

การแต่งกายนักศึกษาที่เข้าเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

นักศึกษาชายจะต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบดังนี้

1. ทรงผม นักศึกษาชายจะต้องตัดผมรองทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินควร และไม่ปล่อยผมด้านหลังปิดปกเสื้อ ไม่ทำสีผมที่ไม่สุภาพ
2. สวมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว กระดุมสีขาวกลมแบน
3. กางเกงต้องเป็นกางเกงผ้า สีดำ หรือสีกรมท่า ห้ามใส่กางเกงยีนส์
4. เข็มขัดจะต้องเป็นหัวมหาวิทยาลัยเท่านั้น
5. สวมใส่เนคไทของมหาวิทยาลัย
6. สวมใส่รองเท้าคัทชูสีดำ หรือ สีกรมท่า เท่านั้น

นักศึกษาหญิงจะต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบดังนี้

1. ทรงผม แบบสุภาพ ไม่ทำสีผมที่ไม่สุภาพ
2.  เสื้อนักศึกษาสีขาว ไม่บางเกินไป ไม่คับเกินไป
3. กระโปรดสีดำ ยาวเพียงเข่า ไม่สั้นเกินไป หรือรัดเกินไป
4. เข็มขัดจะต้องเป็นหัวมหาวิทยาลัยเท่านั้น
5. ติดเข็มเครื่องหมายตราประจำมหาวิทยาลัย
6. ติดกระดุมเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย
7. สวมใส่รองเท้าคัทชู (รองเท้าหุ้มส้น) สีดำ หรือ สีกรมท่า เท่านั้น

(หมายเหตุ: กรณีที่นักศึกษาไม่แต่งกายตามระเบียบที่กำหนดจะถูกตัดคะแนน ข้อละ 1 คะแนน)

Last Updated ( Friday, 27 August 2010 09:37 )