ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
loader

0035962
2018-01-20

ëประกาศผลคะแนนแบบทดสอบเตรียมสหกิจศึกษาครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ëเข้าสู่แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ëประกาศผลคะแนนแบบทดสอบเตรียมสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ëเข้าสู่แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ëประกาศผลคะแนนแบบทดสอบเตรียมสหกิจศึกษาครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3/2559

ë เข้าสู่แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3/2559

ëประกาศผลคะแนนสอบซ่อม(ไม่ได้สอบตามกำหนด) แบบทดสอบเตรียมสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 ภาคการศึกษา 3/2559

ëประกาศผลคะแนนแบบทดสอบเตรียมสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 ภาคการศึกษา 3/2559

ë เข้าสู่แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3/2559

ëประกาศผลคะแนนแบบทดสอบเตรียมสหกิจศึกษาครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2559

ëเข้าสู่แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ëประกาศผลคะแนนแบบทดสอบเตรียมสหกิจศึกษาครั้งที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2559 (เฉพาะนศ.ที่สอบตามกำหนดเวลาเท่านั้น)

ëเข้าสู่แบบทดสอบเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ëสำหรับนศ.เตรียมความพร้อมฯ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ขณะนี้ระบบเปิดให้กรอกข้อมูลสมัครโครงการสหกิจศึกษาถึง 30 เมย.60

ë ขณะนี้ระบบจัดการสหกิจศึกษา www.coopsystem.siam.edu สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

ë สำหรับนศ.เตรียมความพร้อมฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เรื่องการลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559

ë ประกาศรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จำกัด